विद्यार्थ्याला कॉलेज एकदाच बदल करण्यात येईल.याची विद्यार्थ्याने नोंद घ्यावी.
Form No/अर्ज क्रमांक :  
Mobile Number:/मोबाइल नंबर