Enrollment Certificate ( खाजगी नावनोंदणी प्रमाणपत्र ) download केल्यानंतर कार्यकालीन २४ तासानंतर आवेदन पत्र भरण्यात यावे याची विदयार्थ्याने नोंद घ्यावी .

EC Login
Form No  
Mobile Number: